İnsan Kaynakları

Misyon , Vizyon ve DeğerlerimizM

İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü`ne Hoşgeldiniz..

Misyonumuz : Biz, Çalışanlarımızın; Etik ve yasal süreçlere uyumlu, ekip ruhunu benimsemiş, objektif, bütünsel, kalite odaklı ve sürekli gelişen bakış anlayışımız doğrultusunda, sevgimizi eşit dağıtmak, tüm görevlerin/birimlerin tanımları ve önceliklerini etkin analiz etmek, günün yirmi dört saati gönülden destek ve danışmanlık vermek felsefesi ile motivasyonu arttırarak, beceri ve yetkinlikleri geliştirmek, Hastanemizin hedefleri doğrultusunda, organizasyonumuzun bütününe ve insan hayatına katma değer sağlamak için varız.

Vizyonumuz : Hastanemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda, nitelikli ve uzman profesyonel işgücünü cezbetmek, geliştirmek ve bünyemizde yaşatmak.

Çalışanlarımızın memnuniyetini aşarak, İnsan Kaynakları yönetimi ve temel süreçleri açısından örnek alınan lider bir sağlık kuruluşu olmak.

7Türkiye’de değil, Dünyada, tüm standartlarda çok farklı bir “Güven” ortamı yaratmak.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü – Değerlerimiz

Gizlilik İlkesi
Açıklık İlkesi
Eşitlik İlkesi : Sevgisini, bilgisini, disiplinini, tüm çalışanlarımıza eşit dağıtmak.
Öncelik İlkesi : Hastanemiz, Yönetimimiz, Bölümlerimiz, Birimlerimiz ve tüm çalışanlarımızın önceliklerini çok iyi analiz etmek.
“Biz” ruhu : “Ben” değil, “Biz” ruhunu, kurumsal kültür olarak benimsemek ve benimsetmek.
İş ortamındaki çalışanımızı, işletme organizasyonu içindeki yeri ve ilişkileri ile ele almak.
İletişim : Tüm çalışanlarımız ile her günün her saati iletişim.
Sürekli gelişen,
Araştırmacı,
Hedeflerini bilen ve sahip çıkan,
Değişime açık,
Özverili,
Disiplinli,
Dürüst,
“Güven” dolu ve güvenilirlik
Kalite odaklı
Kazan & Kazan & Kazandır prensibini benimseyen bir ekip değerlerine sahibiz.

Eğitim, Değişim ve Gelişim YönetimiE

Hastanemizde eğitim ve gelişim faaliyetlerimiz, mesleki ve teknik, genel destekleyici (yangın, hastane afet planı, elektrik güvenliği...), kişisel gelişim (sağlıklı iletişim becerileri, bumerang etkin liderlik, etkili sunuş teknikleri...), oryantasyon, iş başı eğitimleri, bilimsel etkinlikler, tüm misafirlerimize açık seminerlerimiz (diyabet eğitimi, hamilelik eğitimi...) ve hasta&hasta yakını eğitimleri olmak üzere 8 ana grup dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Kurumsal vizyonumuza katkıda bulunmak üzere hem bireysel hem de kurumsal gelişime destek olmayı misyon edinmiş “Eğitim ve Geliştirme Müdürlüğümüz” yıl içinde 250 – 300 arası başlıkta farklı eğitim içerikleriyle geniş bir yelpazede çalışanlarımıza ve hasta&hasta yakınlarımıza, misafirlerimize hizmet vermektedir.

Eğitmen kadromuz ise, iç kaynaklarımızdan faydalanmak üzere % 90 oranında, konusunda uzmanlaşmış hastane personelimiz içinden oluşmaktadır.

Eğitim ihtiyaç analizlerimiz, bölüm yöneticilerimizle yapılan birebir görüşmeler, hem medikal hem de para medikal süreçlerin SWOT analizleri ve aksiyon planları, performans yönetim sistemi yetkinlik bazlı hedef ve eylem planları, kariyer yönetim sistemi analizleri ve iyileştirme fırsatları, hasta&hasta yakınlarımızdan (misafirlerimiz) aldığımız geri bildirimler, bilim komitemizin değerlendirmeleri ışığında hastane stratejilerimiz için gereken ve talep edilen medikal ve paramedikal uzmanlık konuları, seminer, kongre, konferans, bilimsel etkinlikler kapsamında ele alınmakta, planlanmakta, organize edilmekte ve en etkin şekilde hayata geçirilmektedir.

Eğitim ve gelişim çalışmalarımızın ana hedefi ise, hasta&hasta yakınlarımızın beklentilerini aşan hizmet kalitemizin sürekliliğini sağlamak için, tüm paylaşımların, katılımcılar üzerinde önce bireysel farkındalıklar yaratarak, hem özel hem de iş hayatlarına değer katacak şekilde etki yaratması ve uygulamaya dönüşmesi, bir adım öteye taşıması, hızla ilerleyen ve değişen dinamikler ışığında koşullara ayak uydurabilmemiz için dünden daha hızlı olmamızı sağlamasıdır.

Oryantasyon ve İş Başı Eğitimi SistemimizO

Hastanemizde işe başlayan tüm çalışanlarımız için oryantasyon ve işbaşı eğitim programları düzenlenmektedir. Oryantasyon Sistemimizin amacı, Hastanemizin misyon, vizyon ve değerlerini, organizasyon yapımızı, kurum kültürümüzü, çalışma ilkelerimizi, temel çalışma politikalarımızı, çalışan sağlığı ve güvenliğini, el hijyenini, temel yaşam desteği, atık yönetimini, acil eylem planlarımızı, hastane işletim sistemimizi, çağrı merkezi ve haberleşme ağımızı, kalite yönetim sistemimizi, kurumsal iletişim faaliyetlerimiz ve performans yönetim sistemimizin dinamiklerini ailemize yeni katılan ve gücümüze güç katacak çalışanlarımıza aktarmaktır.

Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza, Hastanemiz şirketleri tanıtılmakta, fiziki mekan oryantasyonumuzla birlikte diğer çalışanlarla tanışmaları sağlanıp hem işe hem de şirkete adaptasyonları kolaylaştırılmaktadır. Genel ve bölüm oryantasyon eğitimleri tamamlanan çalışanlarımız için "İşbaşı Eğitim" süreçleri başlamaktadır. Performans sergileyeceği bölümünde görev ve sorumluluklarını tek başına yerine getirecek yetkinliğe erişene kadar, bölüm yöneticisi ve/veya deneyimli ekip arkadaşlarının eşliğinde, bazı bölümlerimizde 5-6 aya kadar uzayan zaman diliminde, bölüm dinamikleri, organizasyon yapısı, kalite dökümanları, kullanılan formlar, bölüme özel SWOT analizi, bölüm misyonu, en sık işbirliğine ihtiyaç duyulan diğer bölümler, karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri, teknik destek sistemi, hastane işletim ağı vb... konuları kapsayacak şekilde detaylı işbaşı eğitim verilmektedir. İşbaşı eğitim süreci sonrası performans hedefleri ve yetkileri konusunda yönetici ve çalışanımız arasında sağlanan mutabakata istinaden beklenen verimli çalışma düzenine ve iş geliştirici yaklaşımlara uygun temel donanım ve zemin hazırlanmış olmaktadır.

Bireysel ve organizasyonel gelişimi desteklemek, verimliliği ve performansı artırmak için eğitimlerle başlayan ve değişimle devam eden motive edici faaliyetlerimizin her kademedeki çalışanımız için gerekli ve yararlı olduğuna inanılmaktadır.

Kariyer Yönetimi ve İş Geliştirme SistemiK

Kariyer Yönetimi Sisteminde amaç, çalışanlarımızın başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini sağlamaktır. Bunun için çalışanların performansları değerlendirilerek geliştirilmesi gereken yönleri belirlenmekte, eğitimlerle geliştirilerek organizasyonun ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağının oluşturulması sağlanmaktadır.

İş Ailesi Modelinin amacı , Hastanemizde var olan her bir pozisyonun iş büyüklüğünü ve yetkinliklerini saptayarak, başta ücret yönetimi olmak üzere performans değerlendirme, kariyer planlama ve diğer insan kaynakları sistemlerinin sağlıklı işleyebileceği bir ortamı hazırlamaktır.

Ücret Yönetimi SistemiÜ

Hastanemizde ücret yönetimi sistemi, iş değerlemesine ve performans yönetimine dayanmaktadır.

Sistemin amacı, ücretlerin, ihtiyaç duyulan insan kaynağını Hastanemize çekecek ve önünde bulundurarak yönetilmesidir.

BaşvuruB

Hastanemiz bünyesinde başvurmak istediğiniz pozisyonu, fotoğraflı özgeçmişinizde belirterek;

** ik@guven.com.tr mail adresine gönderebilir,

** Ankara Güven Hastanesi A.Ş. / İnsan Kaynakları Müdürlüğü Paris Cad. 64/7 Kavaklıdere /Ankara adresine posta yoluyla veya şahsen verebilirsiniz.

** (312) 457 28 80 numaralı faksımıza da gönderebilirsiniz.

Bilgi : (312) 457 2767 – 2766 - 2747 - 2768

İnsan Kaynakları Yönetimi NedirIK

Bu bölümde;
İnsan Kaynakları Yönetimimizin Amaçları
İnsan Kaynakları Yönetimimizin İşlevleri
İnsan Kaynakları Yönetimimizin Kurum İçindeki Yeri ve Diğer Fonksiyonlarla İlişkisi

Yetkinlik ve teknik donanımlı işgücünün işe alınması, geliştirilmesi, motive edilmesi ve performans değerlendirme süreci ile takip edilmesi işlemidir. Vizyon ve misyonumuz doğrultusunda, ihtiyaç duyduğumuz İşgücünü en verimli ve etkin bir şekilde oluşturmaktır. İşgücünü geliştirmek, ödüllendirmek ve devam ettirmek için ortaya konulan plan, program ve stratejilerin uygulanmasıdır. Kanuni çerçevede ve çevre şartlarına uygun biçimde ortaya konan faaliyetlerin bütünüdür.

“İnsan” kaynağımızın doğru yönetilmesi ile uğraşan disiplindir.

Organizasyon Yönetim Sistemimiz, pozisyonların “Gerekliliklerini”, Performans Yönetim Sistemi ise bu pozisyonlardaki kişilerin “Yetkinliklerini” belirlemektedir. Pozisyon gereklilikleri ile kişinin yetkinliklerinin karşılaştırılmasının sonuçları ve bu sonuçların değerlendirilmesi “İnsan Kaynakları Yönetim” sistemimizin temelini oluşturmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimimizin Amaçları
Ahlaki ve sosyal sorumluluk anlayışıyla, çalışanlarımızın kapasitelerinden gereği gibi yararlanmak ve onların organizasyonumuza olan etkili katkılarını artırmak,
İnsan kaynağının verimli kullanımını ve işgücü performansını, motivasyon ve teşvik programları sayesinde artırmak,
Çalışma hayatının kalitesini artırmak ve çalışanlarımızın tatminini ve işçi sağlığını yükseltmek,
Örgüt verimliliğini, personel-örgüt ve sağlık/eğitim psikolojisi yöntemleriyle artırmak,
Ekip çalışmasını ve toplam kaliteyi özendirecek çalışmalar yapmak,
Uygun örgüt kültürünün temellerini atmak.
İnsan Kaynakları Yönetimimizin İşlevleri
İnsan Kaynakları Politikasının Tespiti
Personel Organizasyonu
İş Ailesi Yapılanmasının Planlaması (Rol ve İş tanımları)
İnsan Kaynakları Planlaması
Performans Yönetimi (Yetkinlik Sözlüğünün Belirlenmesi)
Ücret Yönetimi (İş Ailesi Modeli Yapısı)
Eğitim ve Gelişim Yönetimi
Motivasyon Yönetimi
Kalite Yönetimi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Bilgi Yönetimi
Vizyon Yönetimi
360 Derece Uygulamaları
Çalışan Memnuniyeti Ölçmek ve Analiz
Yasalara Uygunluk ve Yasal Süreçlere Bağlılık
İnsan Kaynakları Yönetimimizin Kurum İçindeki Yeri ve Diğer Fonksiyonlarla İlişkisi
İnsan Kaynakları politikasının belirlenmesi,
Personel organizasyonu,
Personel planlaması ve tedariki,
Performans yönetimi,
Ücret yönetimi,
Eğitim yönetimi,
Verimlilik
Tüm Çalışanlarımıza danışmanlık yapmak
Motivasyon yönetimi,
Kalite yönetimi,
Özlük işleri olarak özetleyebiliriz.

İnsan Kaynakları Yönetimi olarak, Hastanemizde çalışanların, örgütle ilişkilerini konu alan faaliyetlerle ilgilenmekteyiz..

Hastanemizde etkili bir kadro yapısı için;

Çalışanlar, niteliklerine ve kişisel yetkinliklerine göre seçilmekte ve görevlendirilmekte,Kişisel gelişim ve ilerleme imkanı sağlanmaktadır.

İnsan Kaynakları olarak, Hastanemizde, kadro oluşturma, geliştirme ve takip sürecinde , Hastanemizdeki diğer bölüm yöneticilerine insan unsuruyla ilgili tüm konularda tavsiyelerde ve yardımlarda bulunmaktayız.

Personel seçimi, oryantasyon, eğitim v.b. faaliyetlerde aktif rol oynar. Bunların yapılmasında bir danışman olarak “kurmay” rolünde yer alır.

İş ortamındaki çalışanlarımızı, işletme organizasyonu içindeki yeri ve ilişkileri ile ele alır.

Bir taraftan işletmenin insan gücünü ve kaynağını en etkin ve verimli bir şekilde kullanırken diğer taraftan, çalışanların kişisel olarak, maddi ve manevi tatminini göz önünde tutar.

Çalışanın yeteneklerinden, bilgi ve tecrübesinden yararlanma ve sürekli olarak geliştirilmesi yolunda çaba gösterir. İnsan kaynağından yararlanılması, İnsan kaynağının teşvik edilmesi ve İnsan kaynağının korunması için kılavuzluk eder. İnsan Kaynakları Yönetimi olarak “Bireysel Koçluk” misyonumuzun en önemli parçasıdır.

“Güven Akademi”
Sertifikalı Eğitim SüreçlerimizG

Tüm çalışanlarımızın katılımının planlandığı “Güven Akademi” eğitim programlarımız öncelikle hasta danışmanlarımız, tıbbi sekreterlerimiz, pazarlama uzmanlarımız, çağrı merkezimiz gibi medikal çalışanlarımıza destek olan paramedikal bölüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde “Sağlık Hizmetleri Yönetimi” başlığı altında organize edilmektedir.

Güven Akademi eğitim programız hem mesleki&teknik hem de kişisel gelişim amaçlı 6 hafta boyunca sürmekte, toplam 60 saat civarı süren faaliyetlerimiz, 40 farklı ana başlıkta eğitim içerikleriyle sürdürülmektedir. Akademi eğitmen kadromuz Hastanemiz bünyesinden karşılamaktadır. Eğitim sonu, hedef seviye tespit amaçlı farkındalık ölçen sertifika sınavı yapılmakta ve başarılı olan katılımcılarımıza üst düzey yöneticimiz tarafından sertifikaları törenle takdim edilmektedir.

Performans Yönetimi SistemiP

Hastanemizde Performans Yönetimi Sisteminin amacı, şirketlerimizin hem organizasyonel hem de insan kaynağı performansının sürekli olarak geliştirilmesini sağlamaktır. Performans Yönetimi Sistemi sonucunda elde edilen veriler Ücret Yönetimi, Kariyer Yönetimi, Ödüllendirme ve Eğitim Sistemlerinin uygulanmasında temel veri olarak kullanılmaktadır.

Hastanemiz hedeflerinin, hastane içinde bulunan tüm çalışanlarımız tarafından paylaşılarak, hastanemiz ve çalışanlarımızın gelişimi, çalışanlarımızın gelişimleri doğrultusunda da değerlendirilmelerini sağlamaya yönelik performans yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi için standart bir yöntem belirlemektir.

Hastanemiz politika, vizyon, misyon ve stratejilerine uyum gösterecek ve katma değer getirecek kişilik, yetenek ve tutum profillerinin, adil ve ölçülebilir performans süreç ve sistemleri ile değerlendirilmesi ve bu şekilde;

Personelimizin;
** Güçlü ve gelişmesi gereken alanlarının ortaya çıkarılması,
** Yöneticisinden beklediği ve hak ettiği destek ve işbirliğinde mutabakat sağlanması,
** İşini daha üretken daha da önemlisi etkin yapabilmesi için gerekli eğitim ihtiyacının tespit edilmesi ve bireysel çıktılar ile
Hastane/Bölüm hedeflerinin karşılaştırılması,
** Bir sonraki sorumluluk ve/veya kariyer basamağı için gerekli ön hazırlıklar için planlama yapılması,
** Gösterdiği üstün başarı ve performansın, daha düşük performans gösterenlere oran ile sistematik maddi katkılar ile ödüllendirilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışanlarımıza iş ve yetkinlik hedefleri verilmekte ve bu süreç sonunda da değerlendirilmektedir.

“Eşit olmayan insanlara, eşit davranmak kadar büyük bir eşitsizlik yoktur.”

Güven Hastanesi

Mobil Sitesi - Tüm hakları saklıdır.

Created by HelloWorld