Dr. Aysun - Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri

Sağlık hizmetleri alanında 46 yıllık deneyimimiz ile, Türk Hekimleri’ni yüksek nitelikli bilimsel araştırmalara özendirmeye ve desteklemeye devam ediyoruz.

Ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda tüm yan dalları da içeren medikal merkezler bünyesinde bütüncül sağlık yaklaşımını benimsemiş bulunan Güven Sağlık Grubu; 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yüksek teknolojiyi sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir.

Bu bağlamda, 2008 yılından beri tıp alanında genç araştırmacıları destekleyen Güven Sağlık Grubu, Dr. Aysun - Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri’ni Türk hekimlerini yüksek nitelikli bilimsel araştırmalara özendirmek ve desteklemek amacıyla, "En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü" ve "Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü" olmak üzere iki kategoride düzenleniyor.

Ödül Kategorileri

Tıp Alanında En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü : 15.000 TL

Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü 10.000 TL

Ödül Takvimi

Ödül Takvimi Aşağıdaki Şekilde Düzenlenir

Her yıl en geç Ocak ayı içerisinde tıp fakültelerine, eğitim ve araştırma hastanelerine, Türk Tabipleri Birliğine ve uzmanlık derneklerine ödüle ilişkin yazılı duyuru ve afişler gönderilir.

Başvurular "Ankara Güven Hastanesi, Bilim Kurulu Şimşek Sk. No:29 06540 Kavaklıdere Çankaya-Ankara" adresine posta yoluyla veya şahsen yapılır .

Her yıl 15 Şubat'a kadar başvurular kabul edilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda postadaki gecikme süresi dikkate alınmaz.

Her yıl en geç Mart ayının ilk haftasında jüri değerlendirmesi tamamlanır ve sonuçlar ilan edilir.

Mart ayı içerisinde ödüller sahiplerine dağıtılır.

XI. DR. AYSUN – AHMET KÜÇÜKEL TIP ÖDÜLLERİ BAŞVURU

En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü veya Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü başvuru formunu indirmek için tıklayın...

Kurucularımız

Dr. Aysun KÜÇÜKEL

23 Nisan 1941 tarihinde Malatya’da dünyaya gelen Dr. Aysun Küçükel, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1964 yılında mezun olmuştur. Almanya Bremen Şehir Hastanesi’nde Anestezi ve Reanimasyon ihtisası yapan Küçükel, 1972 yılında yurda dönmelerini mütakip Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalında çalışmalarını sürdürmüştür. 1973 yılında eşi Doç.Dr. Ahmet Küçükel ile birlikte Ankara Güven Hastanesi’ni kurmuş vefatına dek aralıksız olarak Hastanenin Başhekimliğini yürütmüştür.

46 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak hizmetlerine devam eden Ankara Güven Hastanesi, Dr. Aysun Küçükel önderliğinde, toplumun her kesimine hitap eden, kaliteli sağlık sistemine dayalı, etik değerlerle bütünleşmiş sağlık politikalarının doğru bir zemine oturtularak geliştirilmesi için büyük uğraşlar vermiştir.

Dr. Aysun Küçükel Türkiye’de sağlık sektörünün gelişmesinin; ileri teknolojiyle donatılmış, eğitimli insan kaynağıyla hizmet veren kuruluşların tüm ülkeye yayılmasına bağlı bulunduğu düşüncesinden hareketle, bu amaç doğrultusunda devlet ile özel sektörün el ele

Dr. Ahmet KÜÇÜKEL

10 Ocak 1936 tarihinde Elazığ’da doğan Doç.Dr. Ahmet Küçükel, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1964 yılında mezun olmuş; Almanya’da Genel ve Damar Cerrahisi dallarında ihtisasını tamamlamasını müteakip, 1972 yılında yurda dönmüş ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 10 yıl süreyle öğretim üyeliği görevini deruhte etmiştir.

1973 yılında, rahmetli eşi Dr. Aysun Küçükel ile beraber Ankara Güven Hastanesini kuran Dr. Küçükel, Doğru Yol Partisi Kurucu üyeliği ile birlikte 18. ve 19. dönem TBMM Elazığ Milletvekilliği ve bu çerçevede TBMM Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı yapmıştır.

Doç.Dr. Ahmet Küçükel, eşi Dr. Aysun Küçükel ile el ele 46 yılı aşkın bir süre Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda, ülkenin geneline kaliteli, etik kurallara dayalı, yüksek teknoloji ve uzman personeli ile 21. yüzyıla yaraşır, çağdaş sağlık hizmeti verme mücadelesini son nefesine dek sürdürmüştür.

Ödül Yönetmeliği

Madde 1.

Bu yönetmelik Güven Sağlık Grubu tarafından düzenlenen Dr. Aysun - Ahmet KÜÇÜKEL Tıp Ödüllerinin düzenlenme, yöntem ve koşullarını ve ilgili diğer konuları içerir.

Madde 2.

Ödül, tıp alanında "En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü" ve "Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü" olmak üzere iki kategoride düzenlenir.Ödüllere ilişkin her türlü husus Güven Hastanesi Bilim Kurulu tarafından yürütülür. Yeterli sayıda ve nitelikte başvurunun olmaması durumunda Bilim Kurulu kararı ile bu kategorilerden sadece birinde ödül verilir.

Madde 3.

Jüri üyelerinin araştırmacılar arasında yer aldığı çalışma ve projeler ödüle aday gösterilemez.

Madde 4.

"En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü" Dahili Bilimler, Cerrahi Bilimler ve Temel Tıp Bilimleri olmak üzere üç ayrı dalda verilir. Yeterli sayıda ve nitelikte başvurunun olmaması durumunda Bilim Kurulu kararı ile dal ayrıştırılması yapılmadan tüm başvurular tek bir havuzda değerlendirilerek ödül verilir.

"En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü" için aranacak başvuru koşulları şunlardır:

Ödüle, yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş çalışmalar ile başvurulabilir.

Ödüle aday çalışma klinik veya deneysel araştırma niteliğinde olmalıdır.Olgu sunumları, derleme, teknik not vb kategorideki başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Ödüle aday çalışmanın dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

Son başvuru tarihi itibarı ile son bir yıl içerisinde yayımlanmış çalışmalar ödüle aday gösterilebilir.Yayımlanma tarihi daha eski olan çalışmalar değerlendirmeye alınmazlar.

Yurtiçinde daha önce özel bir kurum veya kuruluş tarafından bir ödüle değer bulunmuş çalışmalar aday gösterilemezler.Başvuru sırasında başka bir özel kurum veya kuruluş tarafından ödül için değerlendirmede olan çalışmalar kabul edilmez.Kongrelerde verilen poster ve bildiri ödülleri, TÜBİTAK teşvik ödülleri, uzmanlık dernekleri ve kamu kurumlarınca verilen ödüller bu sınırlama dışındadır. Adaylar başvuru sırasında bu koşullara uyduklarını beyan ederler. Aksi tespit edildiğinde ödül geçersiz sayılır ve verilmiş olsa bile geri alınır.

Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulu aranır. Ancak Türkiye’de bir Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve Türkiye’de mevzuata uygun şekilde çalışmakta olan hekimler de ödüle başvurabilir.

Ekteki başvuru formları iki nüsha olarak eksiksiz doldurulmalı ve çalışmada adı geçen tüm araştırmacılar tarafından imzalanmış olmalıdır.

Ödüle aday olan çalışmaların tümü veya büyük bir kısmı yurt içinde gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Belirlenen maddi ödülün 1/5’i ilk isim araştırmacıya verilir. Kalan miktar tüm araştırmacılara (ilk isim dahil) eşit şekilde paylaştırılır.

Madde 5.

"Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü" için aranacak başvuru koşulları şunlardır:

Araştırma projesi etik kurul izni almış olmalıdır.

Proje sorumlusu araştırmacı son başvuru tarihi itibarı ile 41 yaşından gün almamış olmalıdır.

Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulu aranır. Ancak Türkiye’de bir Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve Türkiye’de mevzuata uygun şekilde çalışmakta olan hekimler de ödüle başvurabilir.

Ekteki başvuru formları iki nüsha olarak eksiksiz doldurulmalı ve çalışmada adı geçen tüm araştırmacılar tarafından imzalanmış olmalıdır.

Projede ayrıntılı çalışma planı ve takvimi, projenin toplam bütçesi, ödül konusu tutarın projede nasıl ve ne amaçla harcanacağı açıkça belirtilmelidir.

Tamamlanmış projeler yayımlanırken yapılan destek açıklanmalı ve bu husus başvuru sırasında beyan edilmelidir.

Proje başka özel bir kurum veya kuruluşlardan proje destek ödülüne başvurmamış veya destek almamış olmalıdır. Kamu kurumları ve uzmanlık derneklerinden alınan destek bu sınırlama dışındadır.

Madde 6.

Ödül takvimi aşağıdaki şekilde düzenlenir:

Her yıl en geç Ocak ayı içerisinde tıp fakültelerine, eğitim ve araştırma hastanelerine, Türk Tabileri Birliği'ne ve uzmanlık derneklerine ödüle ilişkin yazılı duyuru ve afişler gönderilir.

Başvurular "Ankara Güven Hastanesi, Bilim Kurulu Şimşek Sk. No:29 06540 Kavaklıdere Çankaya-Ankara" adresine posta yoluyla veya şahsen yapılır.

Her yıl 15 Şubat'a kadar başvurular kabul edilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda postadaki gecikme süresi dikkate alınmaz.

Her yıl en geç Mart ayının ilk haftasında jüri değerlendirmesi tamamlanır ve sonuçlar ilan edilir.

Mart ayı içerisinde ödüller sahiplerine dağıtılır.

Madde 7.

Jüri oluşturulması ve değerlendirme:

Jüri 7 kişiden oluşur.

Jüride Dahili, Cerrahi ve Temel Bilimler alanından en az 2’şer üye bulunur.

Jüri Ankara Güven Hastanesi Bilim Kurulu tarafından seçilir.

Jüride Bilim Kurulundan en az bir üye bulunur.

Jüriye üniversite hastaneleri ile başka kurum ve kuruluşlardan uygun niteliklere sahip hekimler davet edilebilir.

Jüri üyelerinin en az üniversite doçentlik başvuru koşullarını sağlayacak sayıda SCI’da yayımlanmış eseri olmalıdır.

Jüri gerek gördüğü konularda raportör veya hakem görevlendirebilir.

Raportör ve hakem görevlendirilse bile nihai karar jüri tarafından verilir.

Jüri üyeleri değerlendirmelerini tamamladıktan sonra ödüle aday gördükleri bilimsel çalışma ve projelere ilişkin ekteki değerlendirme formuna uygun gerekçeli bir rapor hazırlarlar.

Tüm jüri üyeleri, varsa hakem ve raportörlerin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra jüri Bilim Kurulu Başkanı tarafından karar oturumuna davet edilir. Yapılan karar oturumunda her jüri üyesi söz alarak seçimine ilişkin açıklamasını yapar, varsa raportörlerin raporları okunur ve ardından oylamaya geçilir.

Oylama açık yapılır.

Sonuç tutanağına üyelerin oyları yazılarak tüm jüri üyeleri tarafından imza altına alınır. Üyelerin oyları açıklanmaz.

Jüri ödüle değer çalışma bulmayabilir veya ödülü en çok iki bilimsel çalışma veya projeye bölüştürebilir.

Jüri üyelerinin kimlikleri ödül sonuçları ilan edilene kadar açıklanmaz

Madde 8.

Maddi ödüller ve ödül beratları sahiplerine törenle dağıtılır. Sonuç basın ve yayın araçları ile kamuoyuna duyurulur.

Madde 9.

Çalışmada yer alan tüm araştırmacılar törene yazılı olarak davet edilir. Törene katılamayan adayların ödül beratları posta yoluyla gönderilir.Maddi ödülleri ise bildirdikleri banka hesaplarına yatırılır.

Madde 10.

Verilecek ödüller ve miktarları Hastane İcra Kurulunca her yıl için ayrıca belirlenir ve ilan edilir.

Madde 11.

Güven Sağlık Grubu yönetmelikte yer alan takvim ve koşullarda değişiklik yapmak, ödülü vermek-vermemek konusunda serbesttir.Bu tür değişiklikler ileri sürülerek hak talebinde bulunulamaz.

Madde 12.

Başvurular sırasında verilen belgeler iade edilmez.